Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Správy > Vysoké cesty k Bohu


Vysoké cesty k Bohu

     V dôležitom zmysle, všetky cestičky života a všetky Cesty nakoniec vedú iba k jednému cieľu, totiž, Bohu. Všetky rieky vstupujú do Oceánu, napriek rozmanitým smerom, v ktorých plynú, napriek mnohým kľukateniam, ktoré charakterizujú ich tok. Avšak sú určité Vysoké Cesty, ktoré vezmú pútnika priamo do jeho Božskej Destinácie. Tieto [Cesty] sú dôležité, pretože sa vyhýbajú dlhotrvajúcim potulkám v divočine spletitých postranných cestičiek, v ktorých je pútnik často zbytočne uchytený.

     Rituály a ceremónie organizovaných náboženstiev môžu viesť hľadajúceho len k prahu ozajstnej vnútornej cesty, ktorá prechádza pozdĺž určitých Vysokých Ciest. Tieto ostávajú zreteľne odlišné jedna od druhej po veľmi dlhú vzdialenosť, hoci ku koncu sa všetky vzájomne zlučujú. V skorších fázach sú zreteľne rozdielne vďaka rozmanitosti sanskarických kontextov jedincov a odlišnostiam ich pováh. V každom prípade by malo byť od začiatku jasné, že hoci Cesty môžu byť mnohé, Cieľ je a vždy bude iba jeden, totiž, dosiahutie zjednotenia s Bohom.

     Najrýchlejšia z týchto Vysokých Ciest vedie skrz Boho-človeka, ktorý je vedome jedno s Pravdou. V Boho-človeku sa Boh odhaľuje v celej Svojej Sláve, so Svojou Nekonečnou Mocou, Neobsiahnuteľným Poznaním, Nevyjadriteľnou Blaženosťou a Večnou Existenciou. Cesta skrz Boho-človeka je k dispozícii len pre tých šťastlivcov, ktorí pristúpia k nemu v úplnej oddanosti a neochvejnej viere (dôvere). Úplná oddovzdanosť Boho-človeku je však možná len pre veľmi pokročilých ašpirantov. Ale keď toto nie je možné, inými Vysokými Cestami, ktoré môžu eventuálne získať Milosť Boha, sú:

 1. Láska k Bohu a intenzívna túžba vidieť Ho a zjednotiť sa s Ním;
 2. Nepretržite pobývať so svätými a milovníkmi Boha a slúžiť im z celého srdca;
 3. Vyhýbať sa chtivosti, nenásytnosti, hnevu, nenávisti a pokušeniam moci, slávy (známosti) a neustáleho hľadania chýb;
 4. Zanechať každého a všetko v úplnom vonkajšom zrieknutí sa, a v osamotení, venovať sa posteniu, modlitbe a meditácii;
 5. Vykonávať všetky svetské povinnosti s vyrovnaným prijímaním úspechu a neúspechu, s rýdzim srdcom a čistou mysľou, a ostávajúc nepripútaným(/-ou) vprostred intenzívnej aktivity;
 6. Nesebecky slúžiť ľudstvu, bez akejkoľvek myšlienky zisku alebo odmeny.
Nahor   |   Nadol

The High Roads to God

In an important sense, all walks of life and all Paths ultimately lead but to one goal, viz., God. All rivers enter into the Ocean, in spite of the diverse directions in which they flow, and in spite of the many meanderings which characterize their paths. However, there are certain High Roads, which take the pilgrim directly to his Divine Destination. They are important because they avoid prolonged wanderings in the wilderness of complicated by-ways in which the pilgrim is often unnecessarily caught up.

The rituals and ceremonies of organized religions can lead the seeker only to the threshold of the true inner journey, which proceeds along certain High Roads. These remain distinct from each other for a very considerable distance, though towards the end they all get merged in each other. In the earlier phases, they remain distinct, owing to the diversity of sanskaric contexts of individuals and the differences of their temperaments. In any case, it should be clear from the very beginning that though the Roads may be many, the Goal is and always will be only one, viz., attainment of union with God.

The quickest of these High Roads lies through the God-man, who is consciously one with the Truth. In the God-man, God reveals himself in all His Glory, with His Infinite Power, Unfathomable Knowledge, Inexpressible Bliss and Eternal Existence. The Path through the God-man is available only to those fortunate ones who approach him in complete surrenderance and unwavering faith. Complete surrenderance to the God-man, is, however, possible only to very advanced aspirants. But when this is not possible, the other High Roads, which can eventually win the Grace of God, are:

 1. Love for God and intense longing to see Him and to be united with Him
 2. Being in constant company with the saints and lovers of God and rendering them wholehearted service
 3. Avoiding lust, greed, anger, hatred and the temptations for power, fame and fault-finding
 4. Leaving everyone and everything in complete external renunciation, and in solitude, devoting oneself to fasting, prayer and meditation
 5. Carrying on all worldly duties with equal acceptance of success or failure, with a pure heart and clean mind and remaining unattached in the midst of intense activity
 6. Selfless service to humanity, without any thought of gain or reward.

Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky