Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Správy > Najvyšší z Výšin


Najvyšší z Výšin

Dané Meher Babom 7. septembra 1953

     Vedome či nevedome, priamo či nepriamo, úplne každý tvor, úplne každá ľudská bytosť — v takej či onakej forme — sa usiluje presadiť individualitu. Ale keď nakoniec človek vedome zakúsi, že je Nekonečný, Večný a Nedeliteľný, potom si [tento človek] je plne vedomý svojej individuality ako Boh, a ako taký zažíva Nekonečné Poznanie, Nekonečnú Moc a Nekonečnú Blaženosť. Takto sa Človek stáva Bohom, a je rozpoznaný ako Dokonalý Majster, Sadguru, alebo Kutub. Uctievať tohto Človeka je ako uctievať Boha.

     Keď sa Boh prejaví/manifestuje na zemi, vo forme človeka a odhalí svoju Božskosť ľudstvu, [On] je rozpoznaný ako Avatár — Mesiáš — Prorok. Takto sa Boh stáva Človekom.

     A tak Nekonečný Boh, vek po veku, počas všetkých cyklov, praje si, prostredníctvom svojej Nekonečnej Milosti, prejaviť sa vprostred ľudstva znížením sa do ľudskej úrovne v ľudskej forme, ale keďže Jeho fyzická prítomnosť vprostred ľudstva nie je pochopená, [On] je vnímaný ako bežný človek sveta. Avšak, keď vyhlási Svoju Božskosť na zemi, prehlásením sa za Avatára Veku, [tak] je uctievaný niektorými, ktorí ho uznávajú ako Boha; a velebený nemnohými, ktorí ho poznajú ako Boha na Zemi. Ale neodvratne, zvyšná väčšina ľudstva Ho zavrhuje, zatiaľ čo je On fyzicky medzi nimi.

     A tak jest, že Boh ako človek, prehlasujúc sa za Avatára, trpí perzekúciu a mučenie, ponižovanie a zavrhovanie ľudstvom, kvôli ktorému Ho Jeho Nekonečná Láska donútila zostúpiť tak nízko, aby ľudstvo, samotným svojim aktom zavrhnutia prejavu Boha vo forme Avatára, hoci nepriamo, potvrdilo existenciu Boha v Jeho Nekonečnom Večnom stave.

     Avatár je vždy jeden a ten istý, pretože Boh je vždy Jeden a Ten Istý (To Isté), Večné, Nedeliteľné, Nekonečné Jedno, ktoré sa prejavuje vo forme človeka ako Avatár, ako Mesiáš, ako Prorok, ako Ten, ktorý bol skôr, než čas bol — Najvyšší z Výšin. Tento Večne Jeden a Ten Istý Avatár opakuje Svoje prejavenie sa z času na čas, v rôznych cykloch, prijímajúc rôzne ľudské formy a rôzne mená, na rôznych miestach, aby odhalil Pravdu v rôznych háboch a v rôznych jazykoch, aby pozdvihol ľudstvo z jamy nevedomosti a pomohol jeho uvoľneniu sa z područia sebaklamu.

     Z najuznávanejších a najviac uctievaných prejavov Boha ako Avatára, najskorším bol Zarathuštra — súc pred Rámom, Krišnom, Budhom, Ježišom a Mohamedom. Pred tisícmi rokov dal svetu podstatu Pravdy vo forme troch základných prikázaní — Dobré Myšlienky, Dobré Slová, a Dobré Skutky. Tieto prikázania boli a sú neprestajne predkladané ľudstvu v takej či onakej forme, priamo či nepriamo v každom cykle, Avatárom Veku, zatiaľ čo [on] vedie ľudstvo nebadateľne k Pravde. Dať tieto prikázania Dobrých Myšlienok, Dobrých Slov a Dobrých Skutkov do praxe nie je tak jednoduché, ako by sa to zdalo, hoci to nie je nemožné. Ale dostáť týmto prikázaniam čestne a doslovne, je zjavne tak nemožné, ako je pokúšať sa praktizovať smrť zaživa (živú smrť uprostred života).

     Vo svete sú nespočetní Sádhuovia, Mahátmy, Mahapuruše, Svätí, Jogíni a Walíni, hoci počet ozajstných je veľmi, veľmi obmedzený. Tých zopár autentických je, každý podľa svojho duchovného stavu, v kategórii seba samého, ktorá nie je ani na úrovni bežnej ľudskej bytosti, ani na úrovni stavu Najvyššieho z Výšin.

     Ja nie som ani Mahátma ani Mahapuruša, ani Sádhu ani Svätý, ani Jogín ani Wali. Tí, ktorí pristupujú ku mne s prianím získať bohatstvo alebo uchovať si svoje vlastníctvo, tí, ktorí sa snažia skrz mňa o úľavu od ťažkostí a utrpenia, tí, ktorí žiadajú moju pomoc, aby naplnili a uspokojili svetské túžby, im opätovne tvrdím, že, keďže nie som Sádhu, Svätý ani Mahátma, Mahapuruša ani Jogín, vyhľadávať tieto veci skrze mňa, môže privodiť len absolútne sklamanie, hoci len zdanlivo; pretože napokon toto sklamanie samo osebe vždy slúži na privodenie úplnej premeny svetských prianí a túžob.

     Sádhuovia, Svätí, Jogíni, Walíni a im podobní, ktorí sú na strednej ceste (via media), môžu a aj vykonávajú zázraky a uspokojujú prechodné materiálne potreby jedincov, ktorí k nim pristupujú kvôli pomoci a úteche.

     Preto povstáva otázka, ak nie som Sádhu, ani Svätý, ani Jogín, ani Mahapuruša ani Wali, potom čo som ja? Prirodzeným predpokladom by bolo, že som buď len bežná ľudská bytosť, alebo som Najvyšší z Výšin. Ale jednu vec hovorím s konečnou platnosťou, a to, že nemôžem byť nikdy zahrnutý medzi tých, čo majú prechodný stav opravdivých Sádhuov, Svätých, Jogínov a im podobných.

     Teraz, ak som len bežný človek, moje schopnosti a sily/moc sú obmedzené — nie som o nič lepší alebo odlišný od bežnej ľudskej bytosti. Ak ma ľudia vezmú ako takého, nemali by očakávať odo mňa žiadnu nadprirodzenú pomoc vo forme zázrakov alebo duchovného vedenia; a pristupovať ku mne kvôli naplneniu svojich túžob by bolo tiež absolútne zbytočné.

     Naproti tomu, ak som za (beyond) úrovňou bežnej ľudskej bytosti, a omnoho ďalej za úrovňou Svätých a Jogínov, potom musím byť Najvyšším z Výšin. V takomto prípade, posudzovať ma s vašim ľudským intelektom a obmedzenou mysľou, a pristupovať ku mne so svetskými prianiami, by bolo nielen vrcholom bláznovstva, ale aj čírou nevedomosťou; pretože žiadne množstvo intelektuálnej gymnastiky nemôže nikdy pochopiť moje cesty, ani posúdiť môj Nekonečný Stav.

     Ak som Najvyšším z Výšin, moja Vôľa je Zákon, moje Želanie vládne Zákonu, a moja Láska udržiava Vesmír. Akékoľvek sú vaše zdanlivé nešťastia a prechodné utrpenia, tieto sú len dôsledkom mojej Lásky pre najvyššie dobro. Preto, pristupovať ku mne kvôli oslobodeniu z vašich ťažkostí, očakávať odo mňa uspokojenie vašich svetských túžob, by znamenalo žiadať ma o nemožné — odčiniť, čo som bol práve nariadil.

     Ak úprimne a v plnej viere/dôvere prijmete vášho Babu ako Najvyššieho z Výšin, stojí vám za to radšej položiť svoj život k Jeho nohám, než prahnúť po naplnení svojich túžob. Nie váš jeden život, ale vaše milióny životov, by boli len malou obetou, ktorú môžete položiť k nohám Jedného([/]Takého), ako je Baba, ktorý je Najvyšším z Výšin; pretože Babova bezmedzná láska je jediným spoľahlivým a neomylným vodcom, ktorý vás môže bezpečne previesť cez nespočetné slepé uličky vášho prechodného života.

     Nemôžu si ma zaviazať tí, ktorí, odovzdávajúc svoje všetko — (telo, myseľ, vlastníctvo) — ktoré chtiac-nechtiac musia [aj tak] jedného dňa zahodiť — odozdávajú sa s motívom; vzdávajú sa, pretože rozumejú, že sa kvôli získaniu večného pokladu Blaženosti musia zrieknuť prchavých dŕžav. Táto túžba po väčšom zisku stále v tesnosti nasleduje ich vzdanie sa, a takáto odovzdanosť nemôže byť úplná.

     Vedzte všetci, ak som Najvyšším z Výšin, moja rola požaduje, aby som vás obral o všetky vaše dŕžavy a priania, zničil všetky vaše túžby a učinil vás ne-prajúcimi-si [tými, čo nemajú priania], namiesto vyhovenia vašim túžbam. Sádhuovia, Svätí, Jogíni a Walíni vám môžu dať to, čo chcete; ale ja odoberám vaše chcenia, uvoľňujem vás od vašich pripútaní a oslobodzujem vás z područia nevedomosti. Som Ten, kto berie, nie Ten, kto dáva, čo vy chcete a ako vy chcete.

     Púhi intelektuáli ma nikdy nemôžu pochopiť prostredníctvom svojho intelektu. Ak som Najvyšším z Výšin, stáva sa nemožným pre intelekt, aby ma pomeral, ani nie je možné obsiahnuť moje cesty obmedzenou ľudskou mysľou.

     Nemôžu ma dosiahnuť tí, ktorí, milujúc ma, stoja úctivo povedľa v nadšenom obdive. Nie som pre tých, ktorí ma zosmiešňujú a ukazujú na mňa s opovrhnutím. Mať dav desiatok miliónov zhlukujúcich sa okolo mňa nie je tým, kvôli čomu som. Som pre zopár vyčlenených, ktorí roztrúsení v dave, mlčky a nenápadne odovzdávajú mi svoje všetko — telo, myseľ a dŕžavy. Ešte viac som tu pre tých, ktorí, po vzdaní sa svojho všetkého, nikdy nevenujú [žiadnu] ďalšiu myšlienku svojmu odovzdaniu [sa]. Všetci sú moji, ktorí sú pripravení zrieknuť sa aj samotnej myšlienky svojho sebazaprenia (/odovzdania sa), a tí, ktorí udržujúc neprestajnú bdelosť vprostred intenzívnej aktivity, očakávajú svoje poradie, aby položili svoj život kvôli Pravde, pri [zbežnom] pohľade či náznaku odo mňa. Tí, ktorí majú neskrotnú odvahu čeliť ochotne a radostne najhorším pohromám; tí, ktorí majú neochvejnú dôveru vo mňa, horlivo plniaci moje najmenšie prianie za cenu svojho vlastného šťastia a pohodlia; tí vskutku oddane milujú ma.

     Z môjho pohľadu, omnoho viac požehnaným je ateista, ktorý spoľahlivo vykonáva svoje svetské zodpovednosti, prijímajúc ich ako svoju čestnú povinnosť, než človek, ktorý sa domnieva, že je oddaným veriacim v Boha, no zanedbáva svoje zodpovednosti pridelené mu prostredníctvom Božieho Zákona, a uteká za Sádhuami, Svätými a Jogínmi, hľadajúc úľavu od utrpenia, ktoré by nakoniec bolo udelilo jeho večné Oslobodenie.

     Mať jedno oko upnuté na okúzľujúcich potešeniach mäsa/tela, a s druhým očakávať zahliadnutie iskry Večnej Blaženosti, je nielen nemožné, ale je to aj vrchol pokrytectva.

     Nemôžem očakávať, že pochopíte naraz všetko, čo chcem, aby ste pochopili. Je to na mne, aby som vás prebudil z času na čas počas vekov, zasejúc semeno do vašich obmedzených myslí, ktoré musí, v pravý čas a za náležitej pozornosti a starostlivosti na vašej strane, vyklíčiť, vykvitnúť a niesť ovocie toho Pravého Poznania, ktoré je vrodene/prirodzene vaše, aby ste ho získali.

     Ak na druhú stranu, vedení vašou nevedomosťou, tvrdošijne idete svojou vlastnou cestou, nikto vás nemôže zastaviť vo vašej voľbe postupu; pretože toto je tiež postup, ktorý, hoci pomalý a bolestivý, nakoniec a po nespočetných inkarnáciách, vás dovedie k uvedomeniu toho, čo chcem, aby ste vedeli teraz. Aby ste sa ušetrili ďalších zapletení do bludiska sebaklamu a samo-vytvoreného utrpenia, ktoré dlhuje svoju veľkosť rozsahu vašej nevedomosti o pravom Cieli/Zámere, prebuďte sa teraz. Venujte pozornosť a usilujte sa o Slobodu zažitím nevedomosti v jej pravej podobe. Buďte čestní voči sebe a Bohu. Niekto môže oblbnúť svet a svojich susedov, ale nemôže nikdy uniknúť z poznania Vševedúceho — taký je Boží Zákon.

     Oznamujem vám všetkým, ktorí ku mne pristupujete, a tým, ktorí si prajete pristúpiť ku mne, prijímajúc ma ako Najvyššieho z Výšin, že nesmiete nikdy prísť s prianím vo svojom srdci, ktoré prahne po bohatstve a svetských ziskoch, ale len s horlivou túžbou odovzdať vaše všetko — telo, myseľ a dŕžavy — so všetkými ich pripútaniami. Nevyhľadávajte ma, aby som vás vymotal z vašich ťažkostí, ale hľadajte ma, aby ste sa odovzdali s celým srdcom do mojej Vôle. Nelipnite ku mne kvôli svetskému šťastiu a chvíľkovému potešeniu, ale držte sa ma, za všetkých okolností, obetujúc svoje vlastné šťastie a prospech pri mojich nohách. Dovoľte môjmu šťastiu, aby bolo vašou radosťou, a moje pohodlie vašim odpočinkom. Nežiadajte ma, aby som vás požehnal s lepšou prácou, ale prajte si slúžiť mi usilovnejšie a čestnejšie, bez očakávania odmeny. Nikdy nežobrite o záchranu vášho života alebo životov vašich blízkych, ale proste ma, aby som vás prijal a dovolil vám položiť vaše životy pre mňa. Nikdy neočakávajte, že by som vyliečil vaše telesné neduhy, ale dožadujte sa, aby som vás vyliečil z vašej Nevedomosti. Nikdy nenaťahujte svoje ruky, aby ste dostali niečo odo mňa, ale držte ich vysoko vo velebe mňa, ktorého ste poňali ako Najvyššieho z Výšin.

     Ak som Najvyšším z Výšin, nič nie je pre mňa nemožné; a hoci nevykonávam zázraky, aby som uspokojil individuálne potreby — uspokojenie ktorých by zaplietlo jedinca viac a viac do pasce prchavej existencie — no čas od času v istých obdobiach zjavujem Nekonečnú Moc vo forme zázrakov, ale len pre duchovné pozdvihnutie a osoh ľudstva a všetkých tvorov.

     Avšak, zázraky boli často zažívané tými, ktorí ma milujú a majú neochvejnú dôveru vo mňa, a tieto boli pripísané môjmu nazaru či Milosti pre nich. Ale chcem, aby všetci vedeli, že neprislúcha mojim milovníkom, aby pripisovali takéto individuálne zázračné zážitky môjmu stavu Najvyššieho z Výšin. Ak som Najvyšším z Výšin, [potom] som nad týmito iluzórnymi hrami Máje v behu Božieho Zákona. Preto, bez ohľadu na to, aké zázraky sú zakúsené mojimi milovníkmi, ktorí ma uznávajú ako takého, alebo tými, ktorí ma milujú nevedomky prostredníctvom iných kanálov, tieto [zázraky] sú len výsledkom ich vlastnej pevnej viery vo mňa. Ich neotrasiteľná viera, často nadstavujúca priebeh hry Máje, im dáva tieto zážitky, ktoré [oni] nazývajú Zázrakmi. Takéto skúsenosti dosiahnuté prostredníctvom pevnej Viery sú nakoniec prospešné a nezaplietajú jedincov, ktorí ich zažívajú, do ďalších a väčších pút Ilúzie.

     Ak som Najvyšším z Výšin, potom prianie mojej Univerzálnej Vôle je dostatočné, aby dalo, v okamihu, Boho-uvedomenie každému a všetkým, a takto oslobodilo každú bytosť v stvorení z pút Nevedomosti. Ale požehnané je Poznanie, ktoré je získané prostredníctvom zážitku Nevedomosti, v súlade s Božím Zákonom. Vaše získanie tohoto Poznania vprostred Nevedomosti je umožnené vedením Dokonalých Majstrov a odovzdaním sa Najvyššiemu z Výšin.

Nahor   |   Nadol

The Highest of the High

Given by Meher Baba on 7 September 1953

Consciously or unconsciously, directly or indirectly, each and every creature, each and every human being — in one form or the other — strives to assert individuality. But when eventually man consciously experiences that he is Infinite, Eternal and Indivisible, then he is fully conscious of his individuality as God, and as such experiences Infinite Knowledge, Infinite Power and Infinite Bliss. Thus Man becomes God, and is recognized as a Perfect Master, Sadguru, or Kutub. To worship this Man is to worship God.

When God manifests on earth in the form of man and reveals His Divinity to mankind, He is recognized as the Avatar — the Messiah — the Prophet. Thus God becomes Man.

And so Infinite God, age after age, throughout all cycles, wills through His Infinite Mercy to effect His presence amidst mankind by stooping down to human level in the human form, but His physical presence amidst mankind not being apprehended, He is looked upon as an ordinary man of the world. When He asserts, however, His Divinity on earth by proclaiming Himself the Avatar of the Age, He is worshipped by some who accept Him as God; and glorified by a few who know him as God on Earth. But it invariably falls to the lot of the rest of humanity to condemn Him, while He is physically in their midst.

Thus it is that God as man, proclaiming Himself as the Avatar, suffers Himself to be persecuted and tortured, to be humiliated and condemned by humanity for whose sake His Infinite Love has made him stoop so low, in order that humanity, by its very act of condemning God’s manifestation in the form of Avatar should, however, indirectly, assert the existence of God in His Infinite Eternal state.

The Avatar is always one and the same, because God is always One and the Same, the Eternal, Indivisible, Infinite One, who manifests Himself in the form of man as the Avatar, as the Messiah, as the Prophet, as the Ancient One-the Highest of the High. This Eternally One and the Same Avatar repeats His manifestation from time to time, in different cycles, adopting different human forms and different names, in different places, to reveal Truth in different garbs and different languages, in order to raise humanity from the pit of ignorance and help free it from the bondage of delusions.

Of the most recognized and much worshipped manifestations of God as Avatar, that of Zoroaster is the earliest — having been before Ram, Krishna, Buddha, Jesus and Mohammed. Thousands of years ago, he gave to the world the essence of Truth in the form of three fundamental precepts — Good Thoughts, Good Words, and Good Deeds. These precepts were and are constantly unfolded to humanity in one form or another, directly or indirectly in every cycle, by the Avatar of the Age, as he leads humanity imperceptibly towards the Truth. To put these precepts of Good Thoughts, Good Words and Good Deeds into practice is not as easily done as it would appear, though it is not impossible. But to live up to these precepts honestly and literally is as apparently impossible as it is to practice a living death in the midst of life.

In the world there are countless Sadhus, Mahatmas, Mahapurushas, Saints, Yogis and Walis, though the number of genuine ones is very, very limited. The few genuine ones are, according to their spiritual status, in a category of their own, which is neither on a level with the ordinary human being nor on a level with the state of the Highest of the High.

I am neither a Mahatma nor a Mahapurush, neither a Sadhu nor a Saint, neither a Yogi or a Wali. Those who approach me with the desire to gain wealth or to retain their possessions, those who seek through me relief from distress and suffering, those who ask my help to fulfill and satisfy mundane desires, to them I once again declare that, as I am not a Sadhu, a Saint or a Mahatma, Mahapurush or Yogi, to seek these things through me is but to court utter disappointment, though only apparently; for eventually this disappointment is itself invariably instrumental in bringing about the complete transformation of mundane wants and desires.

The Sadhus, Saints, Yogis, Walis and such others who are on the via media (middle way), can and do perform miracles and satisfy the transient material needs of individuals who approach them for help and relief.

The question therefore arises that if I am not a Sadhu, not a Saint, not a Yogi, not a Mahapurusha nor a Wali, then what am I? The natural assumption would be that I am either just an ordinary human being, or I am the Highest of the High. But one thing I say definitely, and that is that I can never be included amongst those having the intermediary status of the real Sadhus, Saints, Yogis and such others.

Now, if I am just an ordinary man, my capabilities and powers are limited — I am no better or different from an ordinary human being. If people take me as such then they should not expect any supernatural help from me in the form of miracles or spiritual guidance; and to approach me to fulfill their desires would also be absolutely futile.

On the other hand, if I am beyond the level of an ordinary human being, and much beyond the level of Saints and Yogis, then I must be the Highest of the High. In which case, to judge me with your human intellect and limited mind and to approach me with mundane desires would not only be the height of folly but sheer ignorance as well; because no amount of intellectual gymnastics could ever understand my ways or judge my Infinite State.

If I am the Highest of the High my Will is Law, my Wish governs the Law, and my Love sustains the Universe. Whatever your apparent calamities and transient sufferings, they are but the outcome of my Love for the ultimate good. Therefore, to approach me for deliverance from your predicaments, to expect me to satisfy your worldly desires, would be asking me to do the impossible-to undo what I have already ordained.

If you truly and in all faith accept your Baba as the Highest of the High, it behooves you to lay down your life at His feet, rather than to crave the fulfillment of your desires. Not your one life but your millions of lives would be but a small sacrifice to place at the feet of One such as Baba, who is the Highest of the High; for Baba’s unbounded love is the only sure and unfailing guide to lead you safely through the innumerable blind alleys of your transient life.

They cannot obligate me, who, surrendering their all — (body, mind, possessions) — which perforce they must discard one day — surrender with a motive; surrender because they understand that to gain the everlasting treasure of Bliss they must relinquish ephemeral possessions. This desire for greater gain is still clinging behind their surrender, and as such the surrender cannot be complete.

Know you all that if I am the Highest of the High, my role demands that I strip you of all your possessions and wants, consume all your desires and made you desireless rather than satisfy your desires. Sadhus, Saints, Yogis and Walis can give you what you want; but I take away your wants and free you from attachments and liberate you from the bondage of ignorance. I am the One to take, not the One to give, what you want or as you want.

Mere intellectuals can never understand me through their intellect. If I am the Highest of the High, it becomes impossible for the intellect to gauge me nor is it possible for my ways to be fathomed by the limited human mind.

I am not to be attained by those who, loving me, stand reverentially by in rapt admiration. I am not for those who ridicule me and point at me with contempt. To have a crowd of tens of millions flocking around me is not what I am for. I am for the selected few, who scattered amongst the crowd, silently and unostentatiously surrender their all — body, mind and possessions — to me. I am still more for those who, after surrendering their all, never give another thought to their surrender. They are all mine who are prepared to renounce even the very thought of their renunciation and who, keeping constant vigil in the midst of intense activity, await their turn to lay down their lives for the cause of Truth at a glance or sign from me. Those who have indomitable courage to face willingly and cheerfully the worst calamities, who have unshakable faith in me, eager to fulfil my slightest wish at the cost of their happiness and comfort, they indeed, truly love me.

From my point of view, far more blessed is the atheist who confidently discharges his worldly responsibilities, accepting them as his honorable duty, than the man who presumes he is a devout believer in God, yet shirks the responsibilities apportioned to him through Divine Law and runs after Sadhus, Saints and Yogis, seeking relief from the suffering which ultimately would have pronounced his eternal Liberation.

To have one eye glued on the enchanting pleasures of the flesh and with the other expect to see a spark of Eternal Bliss is not only impossible but the height of hypocrisy.

I cannot expect you to understand all at once what I want you to know. It is for me to awaken you from time to time throughout the ages, sowing the seed in your limited minds, which must in due course and with proper heed and care on your part, germinate, flourish and bear the fruit of that True Knowledge which is inherently yours to gain.

If on the other hand, led by your ignorance, you persist in going your own way, none can stop you in your choice of progress; for that too is progress which, however slow and painful, eventually and after innumerable incarnations, is bound to make you realize that which I want you to know now. To save yourself from further entanglement in the maze of delusion and self-created suffering which owes its magnitude to the extent of your ignorance of the true Goal, awake now. Pay heed and strive for Freedom by experiencing ignorance in its true perspective. Be honest with yourself and God. One may fool the world and one’s neighbors, but one can never escape from the knowledge of the Omniscient — such is the Divine Law.

I declare to all of you who approach me, and to those of you who desire to approach me, accepting me as the Highest of the High, that you must never come with the desire in your heart which craves for wealth and worldly gain, but only with the fervent longing to give your all — body, mind and possessions — with all their attachments. Seek me not in order to extricate you from your predicaments, but find me in order to surrender yourself wholeheartedly to my Will. Cling to me not for worldly happiness and short-lived comforts, but adhere to me, through thick and thin, sacrificing your own happiness and comforts at my feet. Let my happiness be your cheer and my comforts your rest. Do not ask me to bless you with a good job, but desire to serve me more diligently and honestly without expectation of reward. Never beg of me to save your life or the lives of your dear ones, but beg of me to accept you and permit you to lay down your lives for me. Never expect me to cure you of your bodily afflictions but beseech me to cure you of your Ignorance. Never stretch out your hands to receive anything from me, but hold them high in praise of me whom you have approached as the Highest of the High.

If I am the Highest of the High, nothing is then impossible to me; and though I do not perform miracles to satisfy individual needs — the satisfaction of which would result in entangling the individual more and more into the net of ephemeral existence — yet time and again at certain periods I manifest the Infinite Power in the form of miracles, but only for the spiritual upliftment and benefit of humanity and all creatures.

However, miraculous experiences have often been experienced by individuals who love me and have unswerving faith in me, and these have been attributed to my nazar or Grace on them. But I want all to know that it does not befit my lovers to attribute such individual miraculous experiences to my state of the Highest of the High. If I am the Highest of the High I am above these illusory plays of Maya in the course of the Divine Law. Therefore, whatever miraculous experiences are experienced by my lovers who recognize me as such, or by those who love me unknowingly through other channels, they are but the outcome of their own firm faith in me. Their unshakable faith often superceding the course of the play of Maya gives them those experiences which they call Miracles. Such experiences derived through firm Faith eventually do good and do not entangle the individuals who experience them into further and greater bindings of Illusion.

If I am the Highest of the High, then a wish of my Universal Will is sufficient to give, in an instant, God-realization to one and all, and thus free every creature in creation from the shackles of Ignorance. But blessed is Knowledge that is gained through the experience of Ignorance, in accordance with the Divine Law. This Knowledge is made possible for you to attain in the midst of Ignorance by the guidance of Perfect Masters and surrenderance to the Highest of the High.

 


Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky