Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Správy > Moje milé deti


Moje milé deti

Dané Meher Babom na Východo-Západnom Zhromaždení v novembri 1962

     Váš príchod ku mne z rôznych miest a spoza oceánov ma potešil. A hoci žiadna obeta, aby ste boli blízko mňa, nie je príliš veľká, som dotknutý obetou, ktorú niektorí z vás učinili, aby prišli sem.

     Tí, ktorí neboli schopní prísť ku mne, by sa nemali cítiť skľúčení, pretože moja láska je s nimi ako vždy, a špeciálne je to tak v tomto čase. Ja viem, ako túžia byť pri mne čo i len na hodinu, a akí bezmocní sú v svojich situáciách.

     Prišli ste z veľkých diaľok, nie na nejaké konvenčné stretnutie alebo konferenciu, ale vychutnať si stretnutie so mnou a občerstviť moju lásku vo svojich srdciach. Je to stretnutie Východu a Západu v dome svojho Otca.

     Všetky náboženstvá sveta hlásajú, že jestvuje len jeden Boh, Otec všetkého vo stvorení.

     Ja som ten Otec.

     Prišiel som pripomenúť všetkým ľuďom, že by mali žiť na zemi ako deti jedného Otca, pokým ich moja milosť neprebudí do uvedomenia, že sú všetci jedno bez druhého, a že všetky delenia/rozkoly a konflikty a nenávisť, sú len tieňovou hrou ich vlastnej nevedomosti.

     Aj keď všetci sú mojimi deťmi, [oni] ignorujú jednoduchosť a krásu tejto Pravdy hovením si v nenávisti, konfliktoch a vojnách, ktoré ich rozdeľujú v nepriateľstve, namiesto žitia ako jedna rodina v dome svojho Otca. Dokonca aj medzi vami, ktorí ma milujete a máte ma za to, čo som, máte niekedy nedostatok pochopenia pre srdce toho druhého.

     Trpezlivo som trpel tieto veci v tichosti kvôli všetkým svojim deťom. Je čas, aby si uvedomili prítomnosť svojho Otca medzi nimi, a svoju zodpovednosť voči Nemu a sebe [samým]. Preruším svoje Ticho, a, s mojim Slovom slov, vyburcujem svoje deti, aby si v svojom živote uvedomili nedeliteľnú Existenciu, ktorou je Boh.

     Počas rokov som dával mnoho správ a prednášok. Dnes jednoducho chcem povedať vám, ktorí ste sa zhromaždili tu v mojej Láske, aby ste zatvorili uši svojich myslí a otvorili uši svojich sŕdc, aby ste počuli moje Slovo, keď ho vyslovím.

     Neusilujte sa o moje požehnanie, ktoré je vždy s vami, ale prahnite po dni, kedy moja milosť zostúpi na všetkých, ktorí ma milujú. Najviac požehnanými sú tí, ktorí ani nedychtia po mojej milosti, ale jednoducho sa usilujú konať moju vôľu.

Nahor   |   Nadol

My Dear Children

Given by Meher Baba at the East-West Gathering in November 1962

Your coming to me from different places and from across oceans has pleased me. And although no sacrifice to be near me is too great, I am touched by the sacrifice that some of you have made to come here.

Those who have not been able to come to me should not feel disheartened, for my love is with them as always, and especially so at this time. I know how they are longing to be near me even for an hour, and how helpless they are in their circumstances.

You have come from great distances, not for some convention or conference, but to enjoy my company and feel afresh my love in your hearts. It is a coming together of East and West in the house of their Father.

All religions of the world proclaim that there is but one God, the Father of all in creation.

I am that Father.

I have come to remind all people that they should live on earth as the children of the one Father until my grace awakens them to the realization that they are all one without a second, and that all divisions and conflict and hatred are but a shadow-play of their own ignorance.

Although all are my children, they ignore the simplicity and beauty of this Truth by indulging in hatreds, conflicts and wars that divide them in enmity, instead of living as one family in their Father’s house. Even amongst you who love me and accept me for what I am, there is sometimes lack of understanding of one another’s hearts.

Patiently have I suffered these things in silence for all my children. It is time that they become aware of the presence of their Father in their midst and of their responsibility towards Him and themselves. I shall break my Silence, and, with my Word of words, arouse my children to realize in their lives, the indivisible Existence which is God.

Throughout the years I have been giving many messages and discourses. Today I simply want to tell you who are gathered here in my Love to shut the ears of your minds and open the ears of your hearts to hear my Word when I utter it.

Do not seek my blessing, which is always with you, but long for the day when my grace will descend on all who love me. Most blessed are they who do not even long for my grace, but simply seek to do my will.

 


Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky