Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Správy > Moje prianie


Moje prianie

Milovník má dodržiavať prianie Milovaného. Moje prianie pre mojich milovníkov je nasledovné:

 1. Nevyhýbajte sa svojim zodpovednostiam.
 2. Venujte sa poctivo svojim svetským povinnostiam, ale vždy držte na pozadí svojej mysle, že toto všetko je Babovo.
 3. Keď sa cítite šťastnými, myslite si: „Baba chce, aby som bol(a) šťastný(á).“ Keď trpíte, myslite si: „Baba chce, aby som trpel(a).“
 4. Buďte odovzdaní každej situácii a myslite čestne a úprimne: „Baba ma umiestnil do tejto situácie.“
 5. S pochopením, že Baba je v každom, pokúšajte sa pomôcť a slúžiť iným.
 6. Hovorím s mojou Božskou Autoritou každému a všetkým, že ktokoľvek vezme moje meno v momente svojho posledného výdychu, [ten] príde ku mne; takže nezabudnite spomenúť si na mňa vo svojich posledných chvíľach. Pokiaľ si nezačnete spomínať na mňa odteraz, bude veľmi obtiažne spomenúť si na mňa, keď sa priblíži váš koniec. Mali by ste začať praktizovať odteraz. Aj keď pojmete moje meno len raz denne, nezabudnete si spomenúť na mňa vo chvíli svojej smrti.
Nahor   |   Nadol

My Wish

The lover has to keep the wish of the Beloved. My wish for my lovers is as follows:

 1. Do not shirk your responsibilities.
 2. Attend faithfully to your worldly duties, but keep always at the back of your mind that all this is Baba's.
 3. When you feel happy, think: “Baba wants me to be happy.” When you suffer, think: “Baba wants me to suffer.”
 4. Be resigned to every situation and think honestly and sincerely: “Baba has placed me in this situation.”
 5. With the understanding that Baba is in everyone, try to help and serve others.
 6. I say with my Divine Authority to each and all that whosoever takes my name at the time of breathing his last comes to me; so do not forget to remember me in your last moments. Unless you start remembering me from now on, it will be difficult to remember me when your end approaches. You should start practising from now on. Even if you take my name only once every day, you will not forget to remember me in your dying moments.

Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky