Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Správy > Modlitba pokánia


Modlitba pokánia

Daná Meher Babom 8. novembra 1952

Kajáme sa, Ó Bože Najmilosrdnejší, za všetky naše hriechy;
za každú myšlienku, ktorá bola falošná alebo nespravodlivá alebo nehanebná;
za každé slovo vyslovené, ktoré nemalo byť vyslovené;
za každý skutok vykonaný, ktorý nemal byť vykonaný.

Kajáme sa za každý skutok a slovo a myšlienku inšpirovanú sebeckosťou,
a za každý skutok a slovo a myšlienku inšpirovanú nenávisťou.
Kajáme sa obzvlášť za každú žiadostivú myšlienku a za každé chtivé konanie;
za každú lož; za všetko pokrytectvo; za každý sľub daný, ale nesplnený,
a za všetko nactiutŕhanie a ohováranie.

Obzvlášť tiež, kajáme sa za každé konanie, ktoré prinieslo iným skazu;
za každé slovo a skutok, ktoré dali iným bolesť;
a za každé prianie, aby bolesť doľahla na iných.

V Tvojom Nespútanom a Bezmedznom Milosrdenstve, prosíme Ťa,
aby si nám odpustil, Ó Bože!, za všetky tieto hriechy, ktorých sme sa dopustili,
a aby si nám odpustil za naše ustavičné zlyhania
v myslení a hovorení a konaní podľa Tvojej Vôle.

Nahor   |   Nadol

Prayer of Repentance

Given by Meher Baba on 8 November 1952

We repent O God most merciful, for all our sins;
For every thought that was false or unjust or unclean;
For every word spoken that ought not to have been spoken;
For every deed done that ought not to have been done.

We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness;
And for every deed and word and thought inspired by hatred.
We repent most specially for every lustful thought, and every lustful action;
For every lie; for all hypocrisy; for every promise given, but not fulfilled;
And for all slander and backbiting.

Most specially also, we repent for every action that has brought ruin to others;
For every word and deed that has given others pain;
And for every wish that pain should befall others.

In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God,
For all these sins committed by us;
And to forgive us for our constant failures
To think and speak and act according to your will.

Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky