Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Správy > Sedem skutočností


Sedem skutočností

Meher Baba neprikladá žiadnu dôležitosť svetonázorom/vyznaniam, dogmám, kastovným systémom, ani vykonávaniu náboženských ceremónií a obradov, ale POCHOPENIU nasledovných siedmych Skutočností:

 1. Jedinou Skutočnou Existenciou je [existencia] Jedného a jediného Boha, ktorý je Ja v každom (konečnom) ja.
 2. Jedinou Skutočnou Láskou je Láska k tomuto Nekonečnu (Bohu), ktorá vzbudzuje intenzívnu túžbu vidieť, spoznať a stať sa jedno s jeho Pravdou (Bohom).
 3. Jedinou Skutočnou Obetou je tá, v ktorej, v napĺňaní tejto Lásky, všetky veci, telo, myseľ, pozícia, blahobyt a dokonca aj samotný život, sú obetované.
 4. Jediným Skutočným Odriekaním je to, ktoré opúšťa, aj vprostred svetských povinností, všetky sebecké myšlienky a túžby.
 5. Jediným Skutočným Poznaním je Poznanie, že Boh je vnútorným obyvateľom v dobrých ľuďoch a v tak-zvaných zlých, vo svätých a v tak-zvaných hriešnikoch. Toto Poznanie požaduje od vás, aby ste pomáhali všetkým rovnako ako vyžadujú okolnosti, bez očakávania odmeny, a keď ste nútení zúčastniť sa v hádke, aby ste konali bez najmenšej stopy nepriateľstva alebo nenávisti; aby ste sa pokúsili učiniť ostatných šťastnými, s bratským a sesterským citom pre každého; aby ste neubližovali nikomu myšlienkou, slovom, ani skutkom, dokonca ani tým, ktorí ubližujú vám.
 6. Jedinou Skutočnou Kontrolou je disciplína zmyslov, aby sa zdržiavali hovenia si v nízkych túžbach, ktorá jediná zaručuje absolútnu čistotu charakteru.
 7. Jediné Skutočné Vzdanie Sa je to, v ktorom [psychická] rovnováha ostáva nenarušená akýmikoľvek nepriaznivými okolnosťami, a jedinec, uprostred každého druhu ťažkostí, je odovzdaný s dokonalým pokojom do vôle Boha.
Nahor   |   Nadol

Seven Realities

Meher Baba gives no importance to creed, dogma, caste systems, and the performance of religious ceremonies and rites, but to the UNDERSTANDING of the following seven Realities:

 1. The only Real Existence is that of the One and only God, who is the Self in every (finite) self.
 2. The only Real Love is the Love for this Infinity (God), which arouses an intense longing to see, know, and become one with its Truth (God).
 3. The only Real Sacrifice is that in which, in pursuance of this Love, all things, body, mind, position, welfare, and even life itself, are sacrificed.
 4. The only Real Renunciation is that which abandons, even in the midst of worldly duties, all selfish thoughts and desires.
 5. The only Real Knowledge is the Knowledge that God is the inner dweller in good people and so-called bad, in saint and so-called sinner. This Knowledge requires you to help all equally as circumstances demand, without expectation of reward, and when compelled to take part in a dispute, to act without the slightest trace of enmity or hatred; to try to make others happy, with brotherly or sisterly feeling for each one; to harm no one in thought, word, or deed, not even those who harm you.
 6. The only Real Control is the discipline of the senses to abstain from indulgence in low desires, which alone ensures absolute purity of character.
 7. The only Real Surrender is that in which the poise is undisturbed by any adverse circumstance, and the individual, amidst every kind of hardship, is resigned with perfect calm to the will of God.
 


Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky