Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Správy > Babovo kázanie


Babovo kázanie

Dané Meher Babom 16. októbra 1950, keď vystúpil na jediný deň z Nového Života.

     Súc len teraz v „Starom Živote“ na týchto pár hodín, poviem vám, čo cítim ako pevne stanovené Božské fakty:

     V podstate sme všetci jedno. Pocit nášho bytia [niečim] iným je spôsobený nevedomosťou. Duša si praje, aby vedomie [s]poznalo seba [dušu], ale vo svojom postupe k tomuto Cieľu, ktorý si nemôže uvedomiť nezávisle od stvorenia, musí podstúpiť [ten] zážitok, ktorý nazhromaždí ako individualizované ego, a ktorý je kompletne predstavivosťou. Takto čelí sprvoti nevedomosti namiesto Poznaniu.

     Duálne formy a iluzórne [s]tvorenia sú výplodom nevedomosti: narodenie a smrť, šťastie a nešťastie, cnosť a hriech, dobro a zlo — všetky sú rovnako prejavom tej istej nevedomosti. Vy ste sa nikdy nenarodili a nikdy nezomriete; nikdy ste netrpeli a nikdy trpieť nebudete; vždy ste boli a vždy budete, keďže oddelenosť jestvuje iba v predstavivosti.

     Duša podstupuje zážitky prostredníctvom nespočetných foriem tak, že je kráľom a žobrákom, bohatým a chudobným, vysokým a nízkym, silným a slabým, krásnym a škaredým, zabíjajúcim a zabíjaným. All these experiences must transpire as long as the soul, though it is one in reality and undivided, imagines separateness in itself. When soul is bereft of the impressions of these illusionary experiences it becomes naked as in its origin, to become now fully conscious of its unity with the Over-soul which is One, Indivisible, Real and Infinite.

The soul becomes free of the binding of impressions through various paths. And Love is the most important of these paths leading to the realization of God. Through this love, the Soul becomes entirely absorbed in God, ultimately forgetting itself completely. It is then that all of a sudden Knowledge comes as swiftly as the lightning bolt which burns to ashes all that it falls upon.

This Knowledge uproots illusions, doubts and worries, and apparent sufferings are instantaneously replaced by everlasting peace and eternal bliss which is the Goal of all existence. Soul now free from its illusions, realizes its Original Unity of Being.

Let us not hope, because this Knowledge is beyond hoping and wanting. Let us not reason, because this Knowledge cannot be comprehended or thought of. Let us not doubt, because this Knowledge is the certainty of certainties. Let us not live the life of the senses, because the lusty, greedy, false, impure mind cannot reach this Knowledge. Let us love God as the Soul of our Souls and in the height of this Love lies this Knowledge.

The divinely Perfect Ones can bestow this knowledge on any one they like and whenever they like. May we all gain this Knowledge soon.

Nahor   |   Nadol

Baba’s Sermon

Given by Meher Baba on 16 October 1950 when he stepped for a single day out of the New Life.

Being just now in the “Old Life” for these few hours, I will tell you what I feel to be the established Divine facts:

Essentially we are all one. The feeling of our being otherwise is due to ignorance. Soul desires consciousness to know itself, but in its progress towards this Goal which it cannot realize independently of creation, it must undergo the experience which it gathers as the individualized ego and which is all imagination. Thus it is faced at the outset with ignorance instead of Knowledge.

Dual forms and illusionary creations are the outcome of ignorance: birth and death, happiness and misery, virtue and sin, good and bad — all are equally the manifestation of this same ignorance. You were never born and will never die; you never suffered and will never suffer; you ever were and ever will be, as separateness exists only in imagination.

Soul undergoes experience through innumerable forms such as being king and beggar, rich and poor, tall and short, strong and weak, beautiful and ugly, of killing and being killed. All these experiences must transpire as long as the soul, though it is one in reality and undivided, imagines separateness in itself. When soul is bereft of the impressions of these illusionary experiences it becomes naked as in its origin, to become now fully conscious of its unity with the Over-soul which is One, Indivisible, Real and Infinite.

The soul becomes free of the binding of impressions through various paths. And Love is the most important of these paths leading to the realization of God. Through this love, the Soul becomes entirely absorbed in God, ultimately forgetting itself completely. It is then that all of a sudden Knowledge comes as swiftly as the lightning bolt which burns to ashes all that it falls upon.

This Knowledge uproots illusions, doubts and worries, and apparent sufferings are instantaneously replaced by everlasting peace and eternal bliss which is the Goal of all existence. Soul now free from its illusions, realizes its Original Unity of Being.

Let us not hope, because this Knowledge is beyond hoping and wanting. Let us not reason, because this Knowledge cannot be comprehended or thought of. Let us not doubt, because this Knowledge is the certainty of certainties. Let us not live the life of the senses, because the lusty, greedy, false, impure mind cannot reach this Knowledge. Let us love God as the Soul of our Souls and in the height of this Love lies this Knowledge.

The divinely Perfect Ones can bestow this knowledge on any one they like and whenever they like. May we all gain this Knowledge soon.

 


Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky