Avatár Meher Baba
ميهير بابا رسول الله


Avatar Meher Baba

Nachádzate sa tu:  Meher Baba > Knihy > Lúče > Kapitola 1


Vrtoch z[p]oZa

(The Whim from the Beyond)

     Počas vekov bola ľudská myseľ skutočne agilná vo svojom hľadaní finálnych/definitívnych vysvetlení prvých vecí. História týchto snáh, uchopiť prvé veci prostredníctvom intelektu, je príbehom opakujúcich sa neúspechov a omylov. Spásonosnou črtou týchto veľkých úsilí je, že namiesto bytia deprimovanými pripustením si omylov minulých mysliteľov, ostatní sú inšpirovaní činiť čerstvé pokusy. Všetky tieto filozofické vysvetlenia sú výtvormi mysle, ktorá nikdy neuspela v prejdení za (beyond) seba. Takto sú doznanými, hoci inšpirujúcimi neúspechmi; napriek tomu, každý takýto omyl je čiastočným prispením k poznaniu Za (of the Beyond). Len tí, ktorí išli za myseľ, poznajú Pravdu v jej skutočnosti. Ak niekedy vysvetľujú, čo vedia, čo oni robia veľmi zriedkavo, tieto vysvetlenia, tiež súc v slovách, sú obmedzené, ale tieto slová osvetľujú myseľ; nenapĺňajú ju novými a neobvyklými ideami.

     Zjednocujúce Za je nedeliteľné a neopísateľné nekonečno. Pokúša sa [s]poznať seba. Je bezúčelné pýtať sa prečo tak činí. Pokúsiť sa dať dôvod pre toto, značí zaangažovať sa do ďalších otázok a tak začať nekončiacu sa reťaz dôvodov pre dôvody, dôvodov pre tieto dôvody, a tak ďalej ad infinitum. Holá pravda o tejto počiatočnej pohnútke poznať sa, je najlepšie nazvaná vrtochom (Lahar). Vrtoch by nebol vrtochom, ak by mohol byť vysvetlený, alebo ak by sa o ňom mohlo rozumovať. A práve ako sa nemožno osožne pýtať prečo sa zjavuje, tak sa tiež nemožno pýtať kedy sa zjavuje. „Keď“ naznačuje časové série s minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Všetky tieto absentujú vo Večnom Za. Tak nazývajme túto počiatočnú pohnútku poznať sa „vrtochom“. Môžete toto nazývať vysvetlením, ak si prajete, alebo to môžete nazývať potvrdením jej vrodenej nevysvetliteľnosti.

     Počiatočný vrtoch je úplne nezávislý od rozumu, intelektu a predstavivosti, ktoré sú všetky vedľajšími produktmi tohto vrtochu. Rozum, intelekt a predstavivosť závisia na počiatočnom vrtochu a nie naopak. Pretože vrtoch nie je závislý na rozume, intelekte alebo predstavivosti, nemôže byť ani pochopený, ani vysvetlený vo výrazoch akejkoľvek z týchto schopností obmedzenej mysle.

     Prvý vrtoch poznať sa, okamžite vedie k dualite, zdanlivému rozlíšeniu (nerovnajúce sa rozpadnutiu) do dvoch separátnych aspektov, ktoré sú nekonečné ako aspekty Nekonečného. Prvým aspektom je nekonečné vedomie a druhým aspektom je nekonečné nevedomie. Dualita sa snaží prekonať seba a obnoviť zdanlivo stratenú jednotu: nekonečné nevedomie sa pokúša zjednotiť s nekonečným vedomím. Oba aspekty sú vyzrážané vrtochom. Tento vrtoch Nekonečného je určitým spôsobom prirovnateľný k nekonečnej otázke vyžadujúcej si nekonečnú odpoveď.

     S nekonečnou otázkou povstáva tiež nekonečná odpoveď. Nekonečnou otázkou je nekonečné nevedomie; nekonečnou odpoveďou je nekonečné vedomie. Ale nekonečná otázka a nekonečná odpoveď sa navzájom jednoducho neanulujú a neupadajú späť do pôvodnej jednoty Za. Tieto dva aspekty teraz zostúpili do prvotnej duality, ktorá sa môže rozpustiť len naplnením celej hry duality a nie nejakou skratkou. Nekonečné nevedomie nemôže presiahnuť na nekonečné vedomie; takéto zrastanie/splynutie je nemožné.

     Aby dočiahlo k nekonečnému vedomiu, nekonečné nevedomie musí najprv obsiahnuť svoje vlastné hĺbky. Musí sa zažiť najprv ako nekonečne konečné a postupne sa vyvinúť do obmedzeného a obmedzujúceho vedomia. S evolúciou obmedzeného a obmedzujúceho vedomia je tu tiež evolúcia ilúzie, ktorá obmedzuje toto obmedzujúce vedomie. Tieto dva procesy držia navzájom krok.

     Keď sa nekonečné nevedomie pokúša dočiahnuť k nekonečnému vedomiu, proces nie je okamžitý kvôli nekonečnej nerovnosti medzi nimi. Proces trvá nekonečne dlho a večnosť sa zdanlivo láme na nekončiacu sa minulosť, prechodnú prítomnosť a neistú budúcnosť. Namiesto objatia nekonečného vedomia v jednom bezčasovom akte, nekonečné nevedomie dočahuje k nemu prostredníctvo dlho-sa-predlžujúceho časového procesu evolúcie, so všetkými jej nespočetnými krokmi. Najprv sa pokúša obsiahnuť svoje vlastné hĺbky, potom spätne kráčajúc hľadá a nakoniec nachádza nekonečné vedomie prostredníctvom nesčíselných krokov, tak naplňujúc vrtoch z[p]oZa (from the Beyond).

 

Kapitola 2   |   Nahor

Copyright © 1955-2021, Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust, Ahmednagar, India; Sufism Reoriented, San Francisco, U.S.A.; Translations by Tomas J Stehlik. All quotes of Meher Baba copyright AMBPPCT unless otherwise indicated. All Rights Reserved. Disclaimer. Odopretie zodpovednosti. Neti Neti.

1960-te_roky 1950-te_roky 1940-te_roky 1930-te_roky 1920-te_roky